Montania värnar om din personliga integritet

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Montania System AB. Vi gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter från obehöriga och värna om din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) .

Denna integritetspolicy redogör för vilka typer av personuppgifter som Montania System AB (”oss” eller ”vi”) kan komma att behandla, för vilka ändamål samt behandlingstid. Vi redogör även för hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Montania System AB är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker inom organisationen.

Som personuppgiftsansvarig har Montania System AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller:

 • för den personuppgiftsbehandling som sker vid nyttjande av någon av Montania System AB:s demoversioner, program, applikationer och/eller tjänster.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att användare besöker våra domäner montania.se, ageramedlem.se, eventuella test-webbplatser samt våra kanaler på sociala medier.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker för leverantörer vid inköp och administration.
 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rekrytering.

Personuppgifter som behandlas

Vårt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är för att Montania System AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund eller leverantör. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill prova våra demoversioner eller bli kontaktad av oss.

Personuppgifter åsyftar alla uppgifter som går att hänföra till dig som fysisk person. Montania System AB kan komma att behandla följande av dina uppgifter:

 • Grundläggande personuppgifter så som namn, adress, telefon, e-post
 • Finansiell information
 • Statistiska data så som utfall av marknadsföring
 • Webbaktivitet
 • Övrig information som vi mottar från dig

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutsatt det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Källa för personuppgifter

De personuppgifter som behandlas för ändamålet ”följa aktivitet på montania.se” (se nedan) inhämtas från tredjepartsanalys från Google Inc.

Övriga personuppgifter som Montania System AB behandlar inhämtas från den registrerade.

Ändamålen med behandlingen och laglig grund

Montania System AB behandlar personuppgifter för följande ändamål. Den rättsliga grunden anges inom parentes:

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor (Fullgöra avtal)
 • Administration av affärsrelation med kund och leverantör (Fullgöra avtal)
 • Bokföringsändamål för kund och leverantör (Rättslig förpliktelse)
 • Kunna uppfylla garantiåtaganden för kund (Fullgöra avtal)
 • Möjliggöra support av produkt och tjänst för kund (Fullgöra avtal)
 • Licenskontroll av Montania System ABs mjukvara (Berättigat intresse)
 • Möjliggöra uppföljning av prospekts samt demokunder (Berättigat intresse)
 • Marknadsföring av Montania System ABs varor och tjänster. (Samtycke & Berättigat intresse)
 • Uppföljning av marknadsförande åtgärder utförda av Montania System AB. (Samtycke & Berättigat intresse)
 • Information om våra varor och tjänster (Berättigat intresse)
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster (Berättigat intresse)
 • För att köpa produkt och tjänst från leverantör (Fullgöra avtal)
 • Utvärdering vid rekrytering (Berättigat intresse)
 • Följa aktivitet på montania.se för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen (Berättigat intresse)

Behandlingstid

Behandlingstiden för dina personuppgifter varierar beroende på vilken typ av behandling som avses, syftet med behandlingen och kategorin behandlingen tillhör.

 • Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål (Kund och Leverantör) lagras i minst 7 år.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av kundrelation samt tillhandahållande av våra produkter och tjänster lagras i 36 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört. Det aktiva kundförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning från kund, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom support eller kontakt via mejl.
 • Personuppgifter för Demokund och Prospekt (Företag aktiebolag) lagras i 12 månader. Personuppgifter för Demokund (Företag enskild firma samt Privatperson) lagras i 6 månader. Alla lagringstider är från och med det datum då registreringen sker alternativt efter senaste aktivitet såsom kontakt via mejl.
 • Personuppgifter nödvändiga för administration av leverantörsrelation lagras i 36 månader efter det att det aktiva leverantörsförhållandet upphört. Det aktiva leverantörsförhållandet kan upphöra på två olika sätt: aktiv uppsägning av leverantör, alternativt förfluten tidsperiod efter senaste aktivitet såsom kontakt via mejl.
 • I de fall då den registrerade (Kund, Prospekt eller Demokund) har samtyckt till e-postutskick kommer e-postadressen att lagras tills dess att den registrerade genomför en avanmälan.
 • Personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering lagras i 6 månader efter det att rekryteringsprocessen är avslutad.
 • Personuppgifter som behandlas i syfte att mäta aktivitet och beteendemönster på montania.se lagras i 36 månader.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

Överföring till tredjepart

Montania System AB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel app för telefonväxel, tryckeri eller mailutskickstjänst) samt för drift och backup av interna system.

Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål.

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES (tredjeland). I dessa fall kommer vi att inhämta ditt samtycke alternativt tillförsäkra oss om att överföringen är laglig och att biträdet tillämpar en adekvat säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Montania System AB. För att få tillgång till denna information behöver du skicka in en signerad skriftlig begäran till den adress som du finner längst ner på denna sida. Du äger också rätten till att få behandlingen begränsad, invända mot behandlingen eller få dina uppgifter raderade. Du som registrerad har även rätt att få dina uppgifter flyttade till en annan aktör.

Vi som personuppgiftsansvariga är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta utifrån ändamålet. Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till kundtjänst med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida.

Om du skulle känna dig missnöjd med vår behandling av dina uppgifter kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se. Mer information finns på www.imy.se.

Montania System AB
Kristinebergsvägen 17, 3 vån
302 41 HALMSTAD
gdpr@montania.se
035-13 68 00

Ladda ner vår integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-05-23